Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

POC 121 – Proiect tehnologic inovativ

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

Actiunea 121 Proiect tehnologic inovativ

Eligibiltate - criterii:
- Intreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate.
- Proiectele se pot depune de catre un singur solicitant (intreprindere) sau in consortiu cu o organizatie de cercetare.
- Componenta de activitate de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului poate fi realizata de intreprindere singura sau prin colaborare efectiva cu una sau cel mult doua organizatii de cercetare partenere.
- Solicitantul detine titlul de proprietate sau contract de inchiriere (pentru locatia de implementare) pe o perioada de cel putin 3 ani dupa terminarea proiectului pentru IMM-uri, respectiv 5 ani pentru intreprinderi mari.
- Domeniu de aplicare – al proiectului:
• Specializare inteligenta:
o Bioeconomia
o Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
o Energie, mediu si schimbari climatice
o Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
• Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Cheltuieli eligibile:
A. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare industriala/ dezvoltare experimentala
1. Cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare)
2. Cheltuieli pentru achizitia de active corporale, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului de cercetare (daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului)
- Echipamente IT si pentru comunicatii;
- Echipamente si instrumente pentru cercetare.
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale din surse externe in conditii de concurenta deplina pentru activitati de cercetare industriala si/sau pentru dezvoltare experimentala:
- Cunostinte tehnice;
- Brevete;
- Drepturi de utilizare.
4. Cheltuieli pentru achizitia de servicii din surse externe in conditii de concurenta deplina
- Servicii de cercetare pentru activitati industriala si/sau pentru dezvoltare experimentala;
- Servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare industriala, pentru dezvoltare experimentala.
5. Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatile de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala.
6. Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala.
7. Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala.
B. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD
C. Cheltuieli pentru activitatile de inovare (eligibile pentru IMM):
1. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale.
2. Cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calificare de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii solicitante, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului.
3. Cheltuieli pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica in domeniul inovarii - in ceea ce priveste transferul de cunostinte, achizitia, protectia si valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin
4. Cheltuieli pentru achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii (cheltuieli cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse, procese sau servicii mai eficace)
D. Cheltuielile eligibile pentru inovarea de proces si organizationala:
1. Cheltuieli de personal: cheltuieli salariale si cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului
2. Cheltuieli pentru achizitia de instrumente si echipamente, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului (daca au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului)
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale din surse externe in conditii de concurenta deplina:
- Cunostinte tehnice;
- Brevete;
- Drepturi de utilizare.
4. Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare din surse externe in conditii de concurenta deplina (pentru cercetare industriala; pentru dezvoltare experimentala).
5. Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatea de inovare de proces si organizationala.
6. Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatii de inovare de proces si organizationala.
7. Cheltuieli pentru achizitia de materiale, consumabile si alte produse similare suportate direct ca urmare a activitatii de inovare de proces si organizationala.
E. Cheltuielile eligibile pentru investitii initiale pentru inovare, sunt cheltuielile pentru achizitia de active corporale de tip instalatii, utilaje, echipamente si in active necorporale (cunostinte tehnice, brevete, drepturi de utilizare) necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare.
F. Cheltuieli generale de administratie (de regie) se calculeaza prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile eligibile pentru investitii initiale pentru inovare si exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 15 milioane lei.

Tipul intreprinderii

Mica

Mijlocie

Mare

Cercetare industriala

70%

60%

50%

Dezvoltarea experimentala

45%

35%

25%

Consultanta in inivare (max. 200 mii euro / 3 ani)

50%

50%

-

Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD

70%

60%

50%

Introducerea in productie a rezultatelor cercetarii

70%

60%

50%

Activitatile de inovare de proces si organizationala

50%

50%

-

Daca proiectul se depune in consortiu, activitatea desfasurata de solicitantul intreprindere trebuie sa reprezinte cel putin 70% din costurile eligibile ale proiectului.

Alte precizari:
Durata maxima de implementare 36 luni.
Data lansarii – Februarie – Martie 2017.
Proiectele se pot depune in maxim 2 luni de la data lansarii.

Infiintare laborator radiologie

Infiintare / modernizare laborator radiologie

aceasta investitie se incadreaza pe programul de finantare:

Program 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Apelul 2.1.A Microintreprinderi

In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru microintreprinderi (au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro care realizaeaza investitii in mediul urban (oras)).

Beneficiari eligibili:

-societate comerciala - constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare.
-societate cooperativa - constituita in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si modificarile ulterioare.

Tipuri de operatiuni eligibile:

a. Cheltuieli cu lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
b. Cheltuieli pentru dotari:

- cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
- cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
c. Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
d. Cheltuieli cu activitati de realizare de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
e. Servicii de consultanta/asistenta in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect;
f. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei;
g. Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele.

Valoarea ajutorului nerambursabil

Ajutorul nerambursabil este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile dar nu mai mult de 200.000 euro.

Criterii de eligibilitate:

- Societatea sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 1 ianuarie 2014,
- Sa fi avut cel putin un angajat cu norma intreaga in aceasta perioada si sa aiba cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare.
- O societate cu activitatea suspendata temporar oricand in perioada 2014-2015 nu este eligibila;
- La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
- Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN.

Data lansare sesiune de depunere

- IANUARIE-FEBRUARIE 2016

Infiintare fabrica de inghetata

Infiintare / modernizare fabrica de inghetata

aceasta investitie se incadreaza pe programul de finantare:

PNDR 2014-2020
SUBMASURA 4.2 Schema de ajutor de stat GBER
Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole

Beneficiari eligibili
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari).

Categoriile de beneficiari eligibili
SRL, SA, PFA, II, IF, SNC, SCS, SCA, Societate cooperativa, Cooperativa agricola, Grup de producatori

Valoarea ajutorului nerambursabil
Valoarea maxima a ajutorului acordat nu poate depasi plafonul maxim/ proiect dupa cum urmeaza:
- 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
- 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Intensitatea sprijinului

REGIUNEA DE DEZVOLTARE (locul de implementare)

TIP  INTREPRINDERE
Intreprinderi Mari Mijlocie Mica Micro

Alte intreprinderi mari

Cooperative si grupuri de produ catori

Alte intreprin deri mijlocii Cooperative si grupuri de producatori Alte intreprinderi mici Cooperative si grupuri de producatori Alte microintre prinderi Cooperative si grupuri de producatori
 1. Regiunile: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

 1. Regiunea Vest
35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%
 1. Regiunea de        Bucuresti-Ilfov

Mun. Bucuresti

pana la 31.12.2017

15% 15% 25% 25% 35% 35% 35% 35%
Mun. Bucuresti dupa 01.01.2018

10%

10% 20% 20% 30% 30% 30% 30%

Judetul Ilfov

 

35% 35% 45% 45% 50% 50% 50% 50%

Cheltuieli eligibile
1. Cheltuielile eligibile in active corporale:
- constructia, extinderea cladirilor;
- achizitionarea, inclusiv in leasing financiar, cu obligatia ca bunul sa intre in proprietatea beneficiarului pâna la ultima plata, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate in cadrul proiectului;
- cheltuieli generate de producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni legate de investitia initiala finantata in cadrul unui proiect mai mare de investitii;
- cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii produselor (ex. laboratoare de analiza) ca si operatiuni legate de investitia initiala finantata in cadrul aceluiasi proiect de investitii.

2. Cheltuielile eligibile in active necorporale:
- achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
- achizitionarea de software;

3. Costuri generale proiect (ex: consultanta, proiectare, taxe si comisioane, organizarea de santier, etc.)

Domeniile de interventii eligibile:

Nr.

Crt.

Denumire activitate/activitati din domeniile de interventii eligibile in cadrul submasurii 4.2 pentru care se acorda sprijin pentru investitii initiale intreprinderilor prin prezenta schema

Corespondenta

nomenclatoare

Grupe/

clase

CAEN

Nomenclatura combinata Bruxelles Non-Anexa I TFUE
2.1

Fabricarea inghetatei

Fabricarea inghetatei si altor produse asemanatoare inghetatei, cum este sorbetul

1052 2105
3.1

Fabricarea produselor de morarit, din care:

            Fabricarea amestecurilor de faina si faina mixta preparata si a aluaturilor pentru paine, prajituri, biscuiti sau cozonac -fabricarea produselor din cereale pentru mic dejun

1061 1901
4.1 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 1071 1905
4.2 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie 1072
4.3 Fabricarea macaroanelor, taieteilor, cus-cus-ului si altor produse fainoase similare 1073 1902
5.1

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

            fabricarea ciocolatei si a specialitatilor de ciocolata -fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolata alba

           conservarea in zahar a fructelor, nucilor, cojilor de fructe si a altor parti ale plantelor (fructe confiate)

            fabricarea dulciurilor sub forma de tablete si pastile

1082 1806
5.2

Fabricarea condimentelor si ingredientelor

           fabricarea mirodeniilor, sosurilor si condimentelor:

 • faina si pudra de mustar
 • mustar preparat
1084 2103
5.3

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si a alimentelor dietetice

Fabricarea alimentelor pentru utilizari nutritionale speciale:

 • lapte praf pentru sugari;
 • lapte si alte alimente speciale pentru copii mici;
 • alimente pentru sugari;
 • alimente cu aport scazut si redus de calorii, pentru controlul greutatii;
 • alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;
 • alimente cu continut scazut de sodiu, inclusiv sare fara sodiu sau sare dietetica fara sodiu;
 • alimente fara gluten;
 •                 alimente destinate consumului in cazul efortului muscular intens, in special pentru sportivi;
 • alimente pentru persoane care sufera de tulburari ale metabolismului carbohidratilor (diabet)
1086 1901, 2104
5.4

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.:

            fabricarea produselor din oua, a albuminei din oua;

           fabricarea drojdiei de bere;

            fabricarea laptelui obtinut in afara laptariilor si a inlocuitorilor de branza;

1089 2104
6.1

Fabricarea berii

            fabricarea bauturilor din malt, cum sunt berea, berea neagra

           fabricarea berii cu continut redus de alcool si a berii fara alcool

1105,

1106

2203

 

Data lansare sesiune depunere:

-FEBRUARIE-MARTIE 2016

 

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
POS CCE DMI. 3 - Sustinerea e-economiei ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...