Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Items filtered by date: Aprilie 2015

Program 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Apelul 2.1.A Microintreprinderi

In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru microintreprinderi (au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro) care realizaeaza investitii in mediul urban (oras).

Beneficiari eligibili:

 • societate comerciala - constituita in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare.
 • societate cooperativa - constituita in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si modificarile ulterioare.

Tipuri de operatiuni eligibile:

a. Cheltuieli cu lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
b. Cheltuieli pentru dotari:

 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

c. Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
d. Cheltuieli cu activitati de realizare de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
e. Servicii de consultanta/asistenta in limita a 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect;
f. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei;
g. Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele.

Valoarea ajutorului nerambursabil

Ajutorul nerambursabil este de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile dar nu mai mult de 200.000 euro.

Criterii de eligibilitate:

- Societatea sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 1 ianuarie 2015;
- Sa aiba cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare;
- O societate cu activitatea suspendata temporar oricand in perioada 2014-2015 nu este eligibila;
- La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;
- Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN.

Data lansare sesiune de depunere

- 27 IULIE 2016

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al acestui program de finantare? Acceseaza linkul de mai jos, completeaza chestionarul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

CONSULTANTA online GRATUITA

POC Axa prioritara 2

TIC 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Tipuri de proiecte eligibile:
- Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
- Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.
Se urmareste ca prin finantarea acordata sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC precum si in cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii/dezvoltarii in scopul obtinerii de produse inovatoare.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:

• Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale,
• Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala,
• Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor,
• Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale
Un proiect poate beneficia de finantare nerambursabila daca la finalul implementarii are ca rezultat cel putin o aplicatie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat si modul in care produsul va fi integrat/comercializat in sectorul respectiv.

 Beneficiari eligibili

Solicitant eligibil este considerat un IMM, care depune o cerere de finantare singur sau ca lider al unui consortiu de IMM care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC. Solicitantii ale caror cereri de finantare sunt selectate pentru finantare, dobandesc calitatea de beneficiari.
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania.
sau
- Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in România, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
sau
- Consortii (parteneriate) de intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania.
Sprijinul se acorda pentru beneficiarii care desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

Cod CAEN obligatoriu Denumire activitate
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie


Aceste tipuri de proiect se adreseaza microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii sau consortiilor de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potentiali beneficiari.
Solicitantul trebuie sa demonstreze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate in cadrul proiectului, in context national/international si aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau in afara acesteia).

Pot beneficia de ajutor de stat/ajutor de minimis, intreprinderile care au aplicat individual sau sub forma consortiilor de intreprinderi prin intermediul unei intreprinderi lider, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
- Sunt inregistrate in Romania potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (acelasi criteriu se aplica tuturor partenerilor daca proiectul este depus in parteneriat).
- Se incadreaza fie in categoria microintreprinderilor, fie in categoria IMM la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare;
- Nu inregistreaza obligatii bugetare nete la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare.
- Sunt direct responsabile de pregatirea si managementul proiectului si nu actioneaza ca intermediari pentru proiectul propus a fi finantat.
- Nu a mai beneficiat de sprijin financiar, pentru aceeasi cheltuiala, din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice.
- Nu intra in categoria intreprindere in dificultate;
- Nu se afla in procedura de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale.
- Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna.
- Fac dovada apartenentei la un cluster centrat pe domeniul TIC.


Activitati eligibile
Urmatoarele categorii de activitati sunt eligibile pentru finantare:
- achizitionarea de active corporale: hardware IT si alte dispozitive aferente, amenajare data center pentru instalare echipamente TIC etc.
- achizitionarea de active necorporale: aplicatii software, licente, configurare si implementare baze de date, solutii semnatura electronica etc.
- cercetare industriala sau dezvoltare experimentala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetarii contractuale etc.
- inovare destinate IMM-urilor: obtinere/validare/protejare brevete, cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calificare etc.
- inovare de proces si organizationala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu cercetarea contractuala, cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile etc.
- informare si publicitate, inclusiv activitati de promovare a rezultatului proiectului (produsului sau serviciului creat prin proiect)
- servicii de consultanta/avize/acorduri/autorizatii
- instruire/formare profesionala specifica
- auditare intermediara/finala a proiectului
- management intern de proiect
- cercetare de piata in scopul identificarii unor nise pentru produsul/serviciul TIC inovativ


 Criterii de eligibilitate pentru proiect:

- Are ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC si/sau realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international.
- Ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea activitatilor prevazute la lit. b);
- Se implementeaza pe teritoriul Romaniei;
- Scopul si obiectivul proiectului sunt in conformitate cu obiectivele specifice actiunii din POC;
- Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat si va prezenta modul in care beneficiarul integreaza produsul in sectorul de activitate caruia se adreseaza.
- In cazul proiectelor care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC inovative solicitantul prezinta de la OSIM/ORDA un punct de vedere preliminar favorabil continuarii examinarii cererii de brevet de inventie (constatarea preliminara a prezentei elementului de noutate a produsului/serviciului).


 Finantare nerambursabila
Pentru un proiect valoarea finantarii nerambursabile este:
• valoarea maxima 3.240.000 lei;
• valoarea minima 1.600.000 lei.

-          Pentru cheltuielile cu investitiile in active corporale si necorporale:

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului
1/07/2014-31/12/2017 1/01/2018-31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro si Mici 70 70
Mijlocii 60 60
Regiunea Vest si Jud. Ilfov Micro si Mici 55 55
Mijlocii 45 45
Bucuresti Micro si Mici 35 30
Mijlocii 25 20

-          Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala:

Microintreprinderi si intreprinderi mici Intreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentala
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industriala
70% 60%
80% * 75% *

-          Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor – 50%.

-          Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala – 50%.

-          Ajutor de minimis: 100%, maxim 200.000 euro in conditiile schemei de ajutor de minims si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect.

 

Data lansare sesiune depunere

-NOIEMBRIE 2015 -SESIUNE DESCHISA

 

 

 

Program 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Obiectiv specific
Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC

Activitati eligibile

 • constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale si necorporale
 • activitati necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.
 • promovarea produselor si serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vanzare on-line;
 • activitati specifice procesului de internationalizare (participarea la targuri si expozitii internationale, investitii in adaptarea proceselor tehnologice de productie la sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export, etc).

Beneficiari eligibili:

 • IMM-uri non-agricole din mediul urban;
 • intreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural;
 • asociatiile mediului de afaceri (pentru internationalizare).

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
- Programul Operational Regional DMI 4.3- ...