Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, accepti modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe aici.

wrapper

Nou!

Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa si hidro

Obiectivele Programului:

  • punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile;
  • dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile;
  • satisfacerea nevoilor de energie electricasi de incalzire in zonele defavorizate;
  • producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii;
  • reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare;
  • protectia mediului, prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice.

Solicitanti eligibili

  • intreprinderi mari/intreprinderi mici sau mijlocii (IMM),
  • societati care au inscrisa in statutul societatii activitatea privind productia de energie electricasi/sau termica, corespunzatoare diviziunii 35 din codurile CAEN: "Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat".

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Este eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- Este persoana juridica ce desfasoara activitati economice pe teritoriul României;
- Functioneaza si are activitate economica de cel putin 6 luni la data depunerii dosarului de finantare;
- Actioneaza in nume propriu;
- Este proprietar sau locatar pentru terenul pe care se instaleaza retele electrice, sisteme aductiuni de apa in cazul microhidrocentralelor si proprietar sau concesionar al terenului si/sau imobilului pe/in care se implementeaza proiectul, pentru durata integrala a implementarii si monitorizarii proiectului; terenul trebuie sa fie liber de sarcini,
- nu este in stare de reorganizare judiciara sau faliment
- nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. e), precum si orice alta situatie similara;
- nu are datorii la stat privind plata taxelor si a altor contributii la bugetul de stat
- face dovada contributiei proprii ce ii revine din costurile eligibile totale ale proiectului, fie prin resurse proprii, fie prin scrisoare de garantie bancara (SGB) sau scrisoare de confort bancar (SCB), pentru 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, atunci când beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul pe intreg teritoriul României, cu exceptia proiectelor care se implementeaza in regiunea Bucuresti - Ilfov, la care contributia proprie este de 60% din valoarea totala eligibila a proiectului; nu este acceptata sustinerea contributiei proprii in natura;
- nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
- nu a primit finantare din alte fonduri publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului;
- detine toate acordurile, avizele, autorizatiile si aprobarile impuse de legislatia in vigoare pentru lucrarile aferente proiectului propus; autorizatia de construire si avizul tehnic de racordare (in cazul in care operatorul se racordeaza la retea) se pot prezenta pâna la prima tragere.

Categorii de cheltuieli eligibile
Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
- investitii in active corporale si necorporale, legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente;
- achizitionarea de active imobilizate direct legate de o unitate, atunci când unitatea s-a inchis sau s-ar fi inchis in lipsa acestei achizitii, iar activele sunt achizitionate de un investitor independent;

Categorii de cheltuieli neeligibile

Nu sunt cheltuieli eligibile cele efectuate anterior incheierii contractului de finantare nerambursabila.
Nu sunt cheltuieli eligibile cele efectuate ulterior incheierii contractului de finantare nerambursabila, pentru:
- emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, aprobarilor si a altor documente similare;
- plata/neplata taxelor, impozitelor si contributiilor legal constituite si reglementate catre bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele speciale;
- neindeplinirea obligatiilor financiare si/sau in natura care deriva sau nu dintr-un raport contractual, indiferent de creditorii acestora, altii decât cei prevazuti la lit. b);
- plata taxelor, comisioanelor, garantiilor, dobânzilor si penalitatilor bancare/valutare/de import, pierderile ocazionate de schimburi valutare, plata taxelor de utilizator, precum si alte cheltuieli similare;
- plata taxei pe valoarea adaugata;
- plata amenzilor, cheltuielilor de judecatasi/sau a altor cheltuieli litigioase, sub orice titlu;
- efectuarea procedurilor notariale si traducerea documentelor; utilizarea serviciilor postale si de curierat, utilizarea serviciilor telefonice si de internet;
- achizitionarea, instalarea sau intretinerea mobilierului, a oricarui sistem, echipament, instalatie second-hand, precum si a elementelor ori a componentelor acestora;
- achizitionarea mijloacelor de comunicare;
- achizitionarea sau intretinerea vehiculelor destinate transportului de persoane si/sau de marfuri;
- cumpararea, inchirierea, luarea in arenda sau luarea in leasing financiar a terenului, indiferent daca leasingul are ca rezultat trecerea terenului in proprietatea celui care l-a luat in leasing;
- organizarea de santier, dotarile de laborator, birotica, consumabile si alte cheltuieli care nu sunt legate de proiect;
- demolarea sau desfiintarea oricarui fel de constructie, inclusiv transportul, depozitarea sau valorificarea materialelor ori a deseurilor rezultate;
- schimbarea destinatiei, a categoriei de folosinta sau modificarea configuratiei imobilului, intabularea dreptului de proprietate ori a dreptului de administrare, lucrari de cadastru, lucrari si studii topografice, topometrice, geodezice, geologice, precum si alte cheltuieli similare;
- plata salariilor, stimulentelor, alocatiilor, compensatiilor, instruirea personalului, deplasarile, managementul, monitorizarea, controlul si alte cheltuieli similare;
- proiectarea, realizarea studiilor de impact si de fezabilitate, organizarea licitatiei, incheierea contractului de achizitie, cheltuielile cu infrastructura si suprastructura in afara obiectivului, cum ar fi: dotari cladiri, mobilier;
- orice alta cheltuiala care nu indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate si nu este prevazuta expres in categoriile de cheltuieli eligibile.
- Finantarea se acorda in cuantum de maximum 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, pentru intreg teritoriul României, cu exceptia cazului in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, unde finantarea se acorda in cuantum de maximum 40% din valoarea totala eligibila a proiectului si fara a se depasi suma maxima care poate fi acordata unui beneficiar, in cadrul sesiunii de finantare.
- Suma maxima care poate fi acordata pentru un proiect, in cadrul sesiunii de finantare, este in valoare de 30 milioane lei.

 

Last modified on Marti, 26 Mai 2015
Fonduri europene

Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania beneficiaza in perioada 2007-2013 de asistenta financiara de aproximativ 30 miliarde de Euro. Finantarea din Fondurile Europene acopera o multitudine de domenii, sprijinind atat investitorii privati, cat si sectorul public si constituie un real avantaj in contextual extinederii si dezvoltarii spatiului European.

Despre noi

SC POS CONSULT SRL este o firma cu capital romanesc ce furnizeaza servicii specifice in domeniul consultantei in afaceri si management.
POS CONSULT este formata dintr-o echipa tanara, dinamica, de profesionisti care si-au propus sa vina in sprijinul intreprinzatorilor din Romania, prin identificarea celor mai bune solutii si a oportunitatilor viabile de afaceri.

Investitii cu fonduri UE

  Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea ...
  POS CCE Axa III DMI 3 - Sustinerea ...
  Centru de afaceri(business center)-POR ...