POS CCE Axa1 DMI1.1 "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale"


Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt microîntreprinderi,întreprinderi mici sau mijlocii.
Prin urmare, asa cum rezulta din prevederile legale în vigoare, pot depune proiecte în cadrul prezentei scheme de finantare societatile comerciale si societatile cooperative care îndeplinesc urmatoarele conditii (conform Legii nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei):

1. sunt microîntreprinderi, adica au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
sau
2. sunt întreprinderi mici, adica au între 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
sau
3. sunt întreprinderi mijlocii, adica au între 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
si
4. sunt înfiintate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.
5. Solicitantul îsi desfasoara activitatea în România si are înscrise în certificatul constatator, codul/codurile CAEN aferent/aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila (codul CAEN pentru care solicita finantare nu trebuie si fie codul CAEN principal înscris în certificatul constatator).

Nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte organizatiile neguvernamentale, întreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate si întreprinderile familiale

Activitati eligibile